Vedtekter

FORMÅLSPARAGRAF OG VEDTEKTER FOR SARP’AZZ  (Ajourført mars 2020)

 

 1. SARP’AZZ:
 1. er et blandet amatørkor med nedre aldersgrense på 18 år, hvor musikkglede og sosialt miljø settes i høysetet.
 2. har et repertoar der hovedvekten legges på jazz og swing ispedd andre stilarter
 3. samarbeider med jazzmusikere/storband, andre kor og solister
 4. opptak av nye medlemmer kan skje hele året. Alle henvendelser om opptak går til styret.

Stemmesammensetningen bestemmes av styret i nært samarbeid med dirigenten som er kunstnerisk leder for koret.

 1. Det er medlemmenes ønsker og engasjement som gjennom styret bestemmer korets virksomhet, musikalske retning og aktivitetsnivå.
 1. DETTE INNEBÆRER AT:

2.1. HVERT MEDLEM AV KORET:

 1. er medansvarlig for trivsel i koret, ved for eksempel å ta godt imot og inkludere nye medlemmer.
 2. møter presis og regelmessig til øvelser. Fravær meldes til korets dirigent. Permisjon meldes skriftlig til styret.
 3. deltar på korets konserter og oppdrag, store eller små, på en måte som viser at Sarp’azz alltid forsøker å gjøre sitt beste.
 4. møter forberedt til øvelsene.
 5. møter på seminarer som koret arrangerer så sant dette er praktisk mulig
 6. er ansvarlig for å ta igjen det tapte ved fravær. Dette innebærer å innhente informasjon, skaffe seg noter og legge spesiell vekt på hjemmeøvelser. Leder og dirigent avgjør om medlemmer med stort fravær er klare til å delta på korets konserter.

2.2. MEDLEMSKONTINGENT:

 1. Medlemskontingent, fastsatt av årsmøtet, innbetales 2 ganger årlig; i februar og september
 2. Styret kan innvilge reduksjon i medlemskontingenten. Skriftlig søknad kreves.
 3. For å være medlem må kontingent være betalt for inneværende semester.

2.3. STYRET FORPLIKTER SEG TIL Å:

 1. følge opp vedtak fra årsmøter og medlemsmøter.
 2. holde medlemmene i koret fortløpende orientert om styrets arbeid.
 3. innhente nye oppdrag og inngå kontrakter.
 4. planlegge seminarer i samarbeid med dirigent.
 5. inngå og overholde kontrakter med dirigent og musikere, slik deres oppgaver og forpliktelser til enhver tid framgår av gjeldende kontrakter.
 6. innkalle til og forberede saker til årsmøte i februar hvert år.
 7. presentere årsmelding og regnskap på årsmøter.
 8. koordinere samarbeid mellom utvalg og komiteer (jfr. Pkt. 3.2)
 1. MANDAT FOR KORETS STYRE OG KOMITEER/UTVALG:

3.1. ÅRSMØTET:

 1. er korets besluttende organ.
 2. avholdes hvert år innen utgangen av uke 10.
 3. Vedtekter bestemmes av medlemmer på årsmøtet, og vedtektsendringer kan kun foretas på årsmøtet.
 4. Møterett har alle medlemmer som har betalt kontingent senest 2 uker før årsmøtet.
 5. Skriftlig innkalling sendes medlemmene minst 2 uker før årsmøtet.
 6. Årsmøtet skal behandle:
 1. Konstituering: Valg av møteleder, referent, tellekorps
 2. Fastsettelse av kontingent.
 3. Årsberetninger fra styret og noteutvalg
 4. Regnskap, revisjon
 5. Innkomne forslag
 6. Valg


3.2. STYRET:

 1. Styret består av leder og fire faste styremedlemmer..
 2. Leder velges for ett år, med anledning til gjenvalg.
 3. Øvrige medlemmer velges for to år.
 4. Konstituerer seg selv.
 5. Dersom et styremedlem vurderes å være inhabil i en spesiell sak, kan øvrige styremedlemmer beslutte at vedkommende utelates fra behandling og stemmegivning i denne saken.


3.3 VALG KOMITEEN:

 1. består av to medlemmer som velges for ett år, med anledning til gjenvalg
 2. skal være orientert om styrets sammensetning, og om hvilke verv som er på valg per år.
 3. skal i godt tid før årsmøtet starte arbeider med å finne kandidater til styre, utvalg og komiteer
 4. skal lage skriftlig innstilling på kandidater, som presenteres styret senest 2 uker før årsmøtet


3.4. FESTKOMITEEN:

 1. består av to-tre medlemmer fra koret som velges for ett år med mulighet for gjenvalg.
 2. skal ta initiativ til fester og skaffe lokaler, mat musikk etc.
 3. skal ha anledning til å delegere oppgaver til øvrige kormedlemmer etter behov
 4. skal være inspirasjonskilde til fest og glede, og til opprettholdelse av det sosiale miljøet i koret.


3.5 NOTEUTVALG:

Årsmøtet kan velge å oppnevne et noteutvalg. Et noteutvalg samarbeider på vegne av koret med dirigenten om utvalg av musikk og bistår med praktisk arbeid med notearkiv, kopiering osv. Dersom det ikke oppnevnes et noteutvalg, ligger dette ansvaret hos styret.


3.6 REVISORER:

Revisor/ revisorer velges for ett år, med anledning til gjenvalg.


 1. ERSTATNINGSVALG

4.1. Valg på øvelser.

Dersom et medlem av styret eller utvalg slutter i mandatsperioden, kan ny person velges på medlemsmøte. Det skal på øvelsen før medlemsmøtet orienteres om at man må velge et nytt styre- eller utvalgsmedlem.

(Ajourført mars 2020)

 

 

Related Images: